પરિશ્રમ નો કોઈ વિકલ્પ નથી.

Saturday, 5 January 2013

crc4rmc: વેબસાઈટ-બ્લોગ

crc4rmc: વેબસાઈટ-બ્લોગ: સફારી ગુજરાતી વિકિપીડિયા અંગ્રેજી -ગુજરાતી ડીક્ષનરી એસ.એસ.એ. ગાંધીનગર  ભગવદ્ગોમંડલ જી.સી.ઈ.આર.ટી.ગાંધીનગર નાણા મંત્રાલય ગાંધીનગ...

Friday, 4 January 2013

@ ભરતસિંહ સી.ચૌહાણ @: અગત્યના પરિપત્રો

@ ભરતસિંહ સી.ચૌહાણ @: અગત્યના પરિપત્રો: અગત્યના પરિપત્રો 2006 ના પરિપત્રો 2007 ના પરિપત્રો   2008 ના પરિપત્રો   2009 ના પરિપત્રો   2010 ના પરિપત્રો   2011 ના ...

Friday, 28 December 2012

Educational corner ( શૈક્ષણિક ): ધોરણ ૬ થી ૮ ની શિક્ષક આવૃત્તિ

Educational corner ( શૈક્ષણિક ): ધોરણ ૬ થી ૮ ની શિક્ષક આવૃત્તિ: આવી ગઈ છે. ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો. ધોરણ ૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રથમ સત્ર

Educational corner ( શૈક્ષણિક ): વ્યક્તિ વિકાસ સોફ્ટવેર

Educational corner ( શૈક્ષણિક ): વ્યક્તિ વિકાસ સોફ્ટવેર: વ્યક્તિ વિકાસ સોફ્ટવેર સમણવા  પ્રાથમિક શાળાના ઉત્સાહી શિક્ષક શ્રી રમેશભાઈ ગજ્જરે બનાવેલ વ્યક્તિ વિકાસ સોફ્ટવેર અહીં  મુકું છું . Click...